De slaperdijk die door Het Groninger Landschap is aangekocht.
De slaperdijk die door Het Groninger Landschap is aangekocht.

Groninger Landschap koopt slaperdijk in Dollardpolders

Algemeen

OLDAMBT - Het Groninger Landschap heeft 850 meter slaperdijk aangekocht in de Dollardpolders. De dijk ligt op de grens van de Reiderwolderpolder met de Carel Coenraadpolder. 

Het Groninger Landschap vindt het belangrijk dat karakteristieke Groninger landschapselementen zoals deze slaperdijk behouden blijven. Tevens kunnen met de overname de natuurwaarden in het gebied worden versterkt. De natuurorganisatie heeft de slaperdijk dankzij een particuliere gift kunnen aankopen.

Het Groninger Landschap gaat delen van de dijk verpachten onder natuurinclusieve voorwaarden. Onderdeel hiervan zijn maatregelen gericht op het vergroten van het broedsucces van vogels als de grasmus en roodborsttapuit en overwinterende roofvogels en uilen. Tevens gaat de natuurorganisatie hier bloemrijke dijken ontwikkelen met aanplant van meidoorns en ander veldstruweel ten behoeve van akkervogels.

Slaperdijken zijn oude dijken die door inpoldering steeds verder van de zee kwamen te liggen. Het ontstaan van de provincie Groningen is deels te danken aan deze slaperdijken. Van oudsher zijn deze opeenvolgende linies van waterkeringen beeldbepalend voor het Waddengebied. Tegenwoordig dienen slaperdijken in sommige gevallen als reservedijken en zijn ze vaak nog te zien op plekken waar de kans op een dijkdoorbraak relatief groot is. Slaperdijken hebben een natuurlijke aantrekkingskracht op vogels uit het waddengebied, zoals de blauwe kiekendief en de velduil.